18 సం.లు నిండిన వారికి వాక్సిన్.. అందుకేనా.. !

vaccinewastage_newsmart9

కష్టకాలం రాగానే పొద్దున్నే లేచి ప్రభుత్వాలను తిట్టడం ప్రజలకు అనవాయితీ. అదే ప్రభుత్వాలు ప్రజల క్రమశిక్షణా రాహిత్యం చూపించి నిస్సత్తువగా పని చేయడం పరిపాటి. ఇక్కడ జరుగుతున్న …

Read more