వినాయకుడు | లోకరక్షకుడు, వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు

వినాయకుడు

వినాయకుడు అంటే గణాలన్నింటినీ ఏకతాటిపై నడిపించేవాడు. ప్రథమ పూజ్యుడు. సత్య ప్రమాణాల దేవుడు. వినాయకుడు అంటే విశేషమైన నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగిన వాడు. ప్రకృతి ప్రేమికుడు. వ్యక్తిత్వ …

Read more