దేహసం కోసం కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిందే.. మోదీ ..!!

Narendramodi_newsmart9

ఈ దేశం బాగుపడాలంటే పాత బ్రిటిష్ కాలం నాటి చట్టాలు సంస్కరింపబడాలి. సవరణలు జరగాలి. అవసరం కానివి, అనవసరమైనవి రద్దవాలి. కఠినమైన కూడా దేశం కోసం నిర్ణయం …

Read more