మహిళ ప్రాణం తీసిన పానీపురి..

Paneepuri

పానీపూరి ఓ మహిళ ప్రాణం తీసింది. అదేంటి పానీపురి తినడానికి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. దీనిని తినేందుకు చాలామంది ఎగబడుతుంటారు. అలాంటి పానీపురి ఒక మహిళ ప్రాణాలు …

Read more