గాలి తీసేసిన బీజేపీ.. అడ్డంగా బుక్కైన నాని..

Vishnu

స్థిరమైన అభిప్రాయాలు లేకపోతే రాజకీయాల్లో బ్రతుకు బంతాట అయిపోద్ది. ఎవరికి దొరికితే వారు తంతూనే ఉంటారు. అందుకే మంచైనా చెడైనా ఒక స్థిరమైన అభిప్రాయం నమ్ముకునే ముందుకు …

Read more