గుండె పదిలంగా ఉండాలంటే..

Heart e1601388290541

మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము అంటే అందులో ప్రముఖ పాత్ర పోషించేది గుండె. మన గుండె ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనిషి కూడా అంత ఎక్కువ కాలం జీవించగలుగు …

Read more