అమెరికాకు మరింత చేరువగా భారత్ ..

CORANA CASES

ఇండియా ఓ విషయంలో అమెరికాకు చేరువలో ఉంది. చేరువలో ఉండడం కాదు.. పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే అమెరికాను కూడా త్వరలోనే దాటేసే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇంతకీ ఏ …

Read more