మూఢ విశ్వాసంతో సజీవంగా సమాధిలోకి.. మరి ఏం జరిగింది..?

మూఢ విశ్వాసం

జాంబియాన్ పట్టణంలోని జియోన్ చర్చిలో పాస్టర్ గా పనిచేస్తున్న 22 ఏళ్ల జేమ్స్ సకారా మూఢ విశ్వాసంతో తనని తాను దైవం పంపిన దూతగా భావించేవాడు. జీసస్ …

Read more