మీకు తెలుసా ..! అక్కడ రెండు నెలలు సూర్యుడు కనిపించడు.

Alasca_newsmart9

తెలుసుకోవాలే కానీ ఈ భూమిపైన ఎన్నో వింతలు.. విశేషాలు..ఆశ్చర్యపరిచే నిజాలు. అలాంటి ఒక కథనాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అక్కడ సూర్యుడు కొంతకాలం అడుగుతాడు అన్నట్టుగా ఒకటి కాదు.. …

Read more